ŁADOWANIE

Wpisz aby wyszukać

Najnowsze Technika

Sztolnia Fryderyk Wilhelm, kto odpowiada za ten obiekt?

Podziel się

Sztolnia Fryderyk Wilhelm.

Fot 1. Mapa sztolnia Fryderyk Wilhelm
Fot 1. Mapa sztolnia Fryderyk Wilhelm

Wybudowana na przełomie 1800 roku sztolnia odwadniająca pole Consolidirte Fuchsgrube, której nadano nazwę Fryderyk Wilhelm, miała za zadanie zapewnić naturalne – grawitacyjne, odwodnienie tego pola górniczego. W okresie jej budowy odprowadzanie wód podziemnych z wyrobisk górniczych było bardzo istotnym problemem eksploatacyjnym. Pompy napędzane kołowrotami, a w dalszych latach maszynami parowymi były kosztowne, ale co jest bardziej istotne – nie były niezawodne. Zalanie podziemnych wyrobisk było w większości przypadków równoważne z zamknięciem wydobycia oraz wieloma innymi problemami i kosztami.

Budowa tej sztolni nie była przedsięwzięciem tanim. A skoro się jej podjęto, to znaczy, że była bardzo ważna.

Wykutą sztolnię obmurowano na całym odcinku cegłą. Na 1/3 jej wysokości od spągu zakotwiono w ścianach belki drewniane, na których ułożono chodnik drewniany, którym się mógł poruszać personel dozorujący sztolnię. Pod tym chodnikiem płynęła woda.

Dlaczego ta sztolnia jest tak ważna dla miasta Wałbrzycha?

Adolf Hrycyk Główny Inżynier Wentylacji w Dolnośląskim Zagłębiu Węglowym wyjaśnił mi to kiedyś.

Stwierdził, że po zamknięciu – likwidacji wałbrzyskich kopalń, poziom wód podziemnych podniesie się w takim stopniu, że właśnie sztolnia Fryderyk Wilhelm z jej grawitacyjnym odpływem, będzie gwarantem niezalania wodami podziemnymi śródmieścia Wałbrzycha. Dodał, że w przypadku jej zatkania, tą rolę przejmie Lisia Sztolnia.

Niestety na chwile obecną Lisia Sztolnia jest niedrożna i nie może pełnić funkcji rezerwowej sztolni odwadniającej.

Czy to jest problem lat obecnych?

Fot. 2 Artykuł e-walbrzych.pl
Fot. 2 Artykuł e-walbrzych.pl

Wysłałem zapytanie do Wód Polskich w temacie “Odpowiedzialności za ten obiekt”.

From: ridiger <ridiger@ridiger.pl>
Sent: Monday, August 29, 2022 1:22 PM
To: Media (RZGW Wrocław) <media.wroclaw@wody.gov.pl>
Subject: Re: Pozwolenie wodnoprawne Pełcznica sztolnia Fryderyk Wilhelm – odpowiedź – Wody Polskie we Wrocławiu

Witam.

Zawiadamiam, że na terenie miasta Wałbrzych następuje nielegalny i niekontrolowany, a także bez wymaganego dla odprowadzenia wód z zakładów górniczych Pozwolenia Wodno prawnego.

Woda zawierająca nieustalone związki o kolorze rdzawym i wypływa z odprowadzenia kanalizacyjnego, ze sztolni Fryderyk Wilhelm – będącej sztolnią odwadniającą dawnej kopalni Julia, na terenie działki 026501_1.0013.63/3  do rzeki Pełcznica.

Żądam ustalenia osób odpowiedzialnych za tak karygodne zaniedbanie oraz ustalenie sprawcy – osób oraz instytucji odpowiedzialnych, za bezprawne odprowadzanie oraz zanieczyszczenie wód.

W załączeniu fragment mapy geodezyjnej z zaznaczonym miejscem zrzutu wód pokopalnianych.

Oczekuję na informacje o podjętych czynnościach.

Z wyrazami szacunku

Tomasz Jurek

Jaką odpowiedź otrzymałem i co się dowiedzieliśmy.

Temat: RE: Pozwolenie wodnoprawne Pełcznica sztolnia Fryderyk Wilhelm – odpowiedź – Wody Polskie we Wrocławiu

Nadawca: Jarosław Garbacz (RZGW Wrocław) <Jaroslaw.Garbacz@wody.gov.pl> Data: 26.04.2023, 10:02

Adresat: ridiger <ridiger@ridiger.pl>

Szanowny Panie Redaktorze,
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w związku z sytuacją nieuregulowanej prawnie kwesi odprowadzania wód pokopalnianych ze sztolni Fryderyk Wilhelm w Wałbrzychu, zwróciło się do Wojewody Dolnośląskiego z prośbą o wyjaśnienie dlaczego Starosta Wałbrzyski nie wszczął postępowania w związku z otrzymaną do ponownego rozpatrzenia decyzją z dnia 31.10.2011 r. w piśmie z dnia 19.09.2022 r. skierowanym do Zarządu Zlewni w Legnicy, Starosta informuje, że ostatnim dokumentem była decyzja Dyrektora RZGW w Gliwicach z dnia 31.10.2011 r.
Prezydent Wałbrzycha decyzją z dnia 29.03.2000 r. udzielił Wydziałowi Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta w Wałbrzychu pozwolenia wodnoprawnego w zakresie: wykonania nowego koryta rzeki Pełcznicy wraz ze stopniem, węzła hydrotechnicznego poniżej budynku Filii Politechniki Wrocławskiej w celu rozdziału przepływu w rzece na koryto nowe i istniejące koryto kryte, pogłębienie koryta na odcinku 150 m w przekroju rozwidlenia wraz z wykonaniem stopnia drewniano-kamiennego zabezpieczającego koryto (ważne do 31.12.2020 r.), co zostało wykonane.
Prezydent Wałbrzycha decyzją z dnia 29.03.2000 r. udzielił dla Przedsiębiorstwa Państwowego Wałbrzyskie Kopalnie Węgla Kamiennego w Wałbrzychu pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód kopalnianych do rzeki Pełcznicy ze sztolni Friedrich Wilhelm w km 28+990 na rzędnej wylotu 390,25 m. n.p.m. na prawym brzegu w ilości 0,5m3/s (ważne do 31.12.2020 r.).
Następnie Starosta Wałbrzyski, na wniosek Spółki Restrukturyzacji Kopalń S. A. – następcy prawnego Wałbrzyskich Kopalń Węgla Kamiennego, decyzją z dnia 08.04.2011 r. stwierdził wygaśnięcie decyzji Prezydenta Wałbrzycha z dnia 29.03.2000 r. w całości oraz: stwierdził niezbędność pozostawienia urządzenia wodnego w postaci obiektów służących do ujmowania wód podziemnych i wprowadzania tych wód do rzeki Pełcznicy oraz przeniesienie praw własności ww. urządzenia wodnego na Skarb Państwa reprezentowany przez Dyrektora RZGW we Wrocławiu. Od tej decyzji wniósł odwołanie Dyrektor RZGW we Wrocławiu.
Postanowieniem Prezesa KZGW z dnia 19.08.2011 Dyrektor RZGW w Gliwicach został wyznaczony do rozpatrzenia ww. odwołania. Dyrektor RZGW w Gliwicach decyzją z dnia 31.10.2011 r. uchylił zaskarżoną decyzję w całości i orzekł o przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.
Organem właściwym do ponownego rozpatrzenia sprawy był do dnia 31.12.2012 r. Starosta Wałbrzyski, a od 01.01.2013 r., zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012r. w sprawie przywrócenia miastu Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu oraz ustalenia granic powiatu wałbrzyskiego /Dz. U z 2012r., poz.853/ Prezydent Miasta Wałbrzycha.
Z informacji dotychczas pozyskanych nie wiadomo nic o dalszych rozstrzygnięciach prawnych. Prawdopodobnie organ I instancji nie przystąpił do ponownego rozpatrzenia sprawy, i/lub nie przekazał jej, po zmianie granic powiatów, prezydentowi Wałbrzycha.
Ponadto w celu wyjaśnienia kwesi własności przedmiotowego wylotu, tj. urządzenia wodnego, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wystosowało zapytania m.in. do Starosty Wałbrzyskiego, Prezydenta Miasta Wałbrzych, GIOŚ, Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz przekazano do UM Wałbrzycha i Starostwa zawiadomienie do wywieszenia na tablicy ogłoszeń do podania do wiadomości publicznej, informacji o nieznanym właścicielu urządzenia wodnego, celem jego zgłoszenia się do odpowiedniej instytucji i wyjaśnienia aktualnej sytuacji prawnej.

Nie uzyskano jednak wiążących odpowiedzi ani od Starosty Wałbrzyskiego ani od Prezydenta Miasta Wałbrzycha dlaczego ww. postępowanie administracyjne nie zostało nigdy zakończone oraz kto jest prawnym właścicielem wylotu. Kopalnia została zlikwidowana zgodnie z zaakceptowanym przez Ministra Gospodarki programem likwidacji dnia 31.12.2001 r. Urząd Miasta w Wałbrzychu nie wskazuje również jego właściciela.
Obecnie oczekujemy na odpowiedź i decyzję Wojewody Dolnośląskiego w tej sprawie.
W kwesi działań Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie proszę zwracać się z pytaniami do tych instytucji.

Z uszanowaniem
Jarosław Garbacz
Rzecznik prasowy

Kierownik Zespół Komunikacji i Edukacji Wodnej
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Ocena RGZW we Wrocławiu.

W roku 1991 kopalnie wałbrzyskie zostały postawione w stan likwidacji. Przerwanie eksploatacji i odwodnienia w całym zagłębiu wałbrzyskim (rozpoczęte w 1993 roku) spowodowało stopniowe zatopienie wyrobisk górniczych, w wyniku naturalnego dopływu wód opadowych do warstw oraz poprzez dopływy lateralne. Budowa geologiczna, warunki tektoniczne (uskoki izolujące) oraz sposób budowy tam i chodników odwodnieniowych przyczyniły się do powstania odrębnych, stopniowo wypełnianych zbiorników podziemnych: Julia, Pokój, Victoria –Chrobry, Barbara – Witold. Proces zatapiania przebiegał sukcesywnie (J. Fiszer, 2000 r.):
• – zbiornika Barbara – Witold od 1994 r., na początku lat 2000 osiągnięto stabilizację zwierciadła wody,
• – zbiornik Pokój (1995 r.), obejmujący górotwór i wyrobiska na terenie Jedliny Zdrój. W roku 2000 zwierciadło wody stabilizowało się na poziomie +420 m n.p.m. Prognozowano, że poziom pełnej stabilizacji zwierciadła wody wyniesie +475,0 m n.p.m. Zakładano osiągnięcie tego stanu w 2003 r.,
• – zbiornik Julia zatapiany etapami od 1994 r. do 1998 r.,
• – zbiornik Victoria – Chrobry zatapiany od 1998 r. do 1999 r.
Ostatnim etapem było stopniowe zatopienie zbiornika Julia, w związku z zakończeniem eksploatacji antracytu. Pełny poziom stabilizacji wynosi +390 m n.p.m., jest to rzędna szybu Friedrich – Wilhelm, która poprzez grawitacyjne odprowadzenie wody do Pełczniczy zabezpiecza miasto przed podtopieniem.

Odpowiedź ministra gospodarki

na interpelację nr 1149

w sprawie planów zalania wyrobisk Wałbrzyskich Kopalń Węgla Kamiennego SA

Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na interpelację pana posła Janusza Dobrosza (SPS-0202-1149/02) w sprawie programu zatopienia Wałbrzyskich Kopalń Węgla Kamiennego, uprzejmie wyjaśniam, iż program likwidacji Wałbrzyskich Kopalń Węgla Kamiennego przewidziany na lata 1991-2001 był finansowany ze środków dotacyjnych przeznaczonych na likwidację kopalń. Likwidacja WKWK prowadzona była od 1991 r. i zgodnie z zaakceptowanym przez ministra gospodarki programem likwidacji zakończona została do dnia 31.12.2001 r. Okręgowy Urząd Górniczy w Wałbrzychu potwierdził spełnienie wszystkich warunków związanych z likwidacją zakładu górniczego, tj.:

– likwidację wszystkich wyrobisk górniczych i obiektów budowlanych zakładu górniczego,

– wykonanie systemu grawitacyjnego odwadniania zabezpieczającego powierzchnię Wałbrzycha przed zagrożeniem wodnym spowodowanym odbudowaniem zwierciadła wód,

– wyczerpaniem zakresu prac ujętych w planie ruchu na lata 2000-2001.

Poniżej przedstawiam odpowiedzi na szczegółowe pytania zawarte w przedmiotowej interpelacji poselskiej.

Ad 1. Czy europejska praktyka i nauka górnicza nie znają bezpieczniejszych metod likwidacji kopalń węgla kamiennego niż zatapianie wyrobisk?

Europejska praktyka górnicza likwidacji kopalń głębinowych była wykorzystywana przy likwidacji wałbrzyskiego zagłębia węglowego. W górnictwie polskim likwidacja zakładów górniczych prowadzona jest zgodnie z art. 80 Prawa geologicznego i górniczego, które zobowiązuje przedsiębiorcę m.in. do przedsięwzięcia niezbędnych środków w celu ochrony pozostałych elementów środowiska. W przypadku likwidacji Wałbrzyskich KWK przyjęta została najbardziej optymalna technologia likwidacji wyrobisk górniczych umożliwiająca odprowadzenie wód dołowych poprzez pozostawioną sieć połączeń wyrobisk podziemnych, umożliwiających kontrolowany jej wypływ w celu ochrony miasta i okolic Wałbrzycha.

Ad 2. Czy w warunkach geologicznych, hydrologicznych, hydrotechnicznych WKWK oraz ich otoczenia wybrano właściwą metodę likwidacji kopalń znajdujących się w obszarze wysoko zurbanizowanym i o stosunkowo dużej gęstości zaludnienia?

Podstawą opracowania technologii likwidacji Wałbrzyskich KWK było wykonanie szeregu opracowań naukowych, opiniowanych przez najwybitniejszych specjalistów z dziedziny górnictwa. Do podstawowych opracowań należy zaliczyć:

– ˝Ocenę stanu zagrożenia kopalń i powierzchni terenu w związku z likwidacją zakładów górniczych KWK ˝Wałbrzych˝, KWK ˝Victoria˝ i KWK ˝Thorez˝ w rejonie Wałbrzycha˝, pozytywnie zaopiniowaną w 1992 r. przez Zakład Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górnictwa,

– ˝Prognozę rekonstrukcji zwierciadła wód podziemnych i jej wpływ na powierzchnię terenu w obszarach górniczych kopalń wałbrzyskich w następstwie ich likwidacji˝, wykonaną w 1994 r. przez zespół naukowców wydziału górniczego Politechniki Wrocławskiej pod przewodnictwem dr inż. R. Kabata,

– ˝Ochronę powierzchni miasta i okolic Wałbrzycha przed konsekwencjami hydrogeologicznymi likwidacji kopalń – system odwadniania zapewniający minimalne koszty eksploatacji przy zachowaniu wymaganej niezawodności i pewności działania w długim okresie˝, wykonaną przez Biuro Usług Hydrogeologicznych ˝Hydros˝ z Wrocławia oraz Biuro Usług Geoinżynieryjnych ˝Geomax˝ z Wrocławia w latach 1996-1997,

– ˝Koncepcję odprowadzenia wód ze sztolni ˝Friedrich-Wilhelm˝ do rzeki Pełcznicy˝, wykonaną w 1997 r. przez Biuro Usług Hydrogeologicznych ˝Hydros˝ z Wrocławia oraz Biuro Usług Geoinżynieryjnych ˝Geomax˝ z Wrocławia,

– ˝Projekt budowlany udrożnienia sztolni ˝Friedrich-Wilhelm˝ z wylotem do rzeki Pełcznicy w Wałbrzychu˝, wykonany w 1998 r. przez Przedsiębiorstwo Wodno-Melioracyjne ˝Polwod˝ z Opola,

– ˝Prognozę możliwości wystąpienia zagrożenia gazowego w strefie przypowierzchniowej w niecce wałbrzyskiej, związanego z likwidacją kopalń węgla kamiennego˝, wykonaną w 1998 r. przez Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Zakład Surowców Energetycznych AGH w Krakowie,

– ˝Ocenę oddziaływania na środowisko likwidacji Wałbrzyskich Kopalń Węgla Kamiennego˝, wykonaną w 1998 r. przez Biuro Usług Geoinżynieryjnych ˝Geomax˝ pod przewodnictwem rzeczoznawców MOŚZNiL,

– ˝Analizę przebiegu zatapiania wałbrzyskich kopalń i ocenę jego wpływu na środowisko˝, wykonaną w 2000 r. przez Biuro Usług Hydrogeologicznych i Kompleksowych Analiz Środowiska ˝Hydros˝ z Obornik Śląskich,

– ˝Monitoring, środki bezpieczeństwa oraz zwalczanie zagrożeń gazowych związanych z likwidacją Wałbrzyskich Kopalń Węgla Kamiennego˝, wykonany w latach 2000-2001 przez Główny Instytut Górnictwa – Kopalnię Doświadczalną ˝Barbara˝.

Ponadto przy Wałbrzyskich KWK powołany został Zespół ds. zagrożeń naturalnych, składający się z przedstawicieli Wałbrzyskich KWK, Sztabu Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Wałbrzych, Okręgowego Urzędu Górniczego oraz Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego, który na bieżąco (raz w miesiącu) dokonywał analizy przebiegu procesu likwidacji i jego wpływu na środowisko oraz badał skuteczność przyjętych metod postępowania w procesie likwidacji. Nadmieniam równocześnie, że likwidacja WKWK prowadzona była w oparciu o ˝Plan ruchu likwidowanego zakładu górniczego˝, zatwierdzany każdorazowo przez Okręgowy Urząd Górniczy oraz odpowiednie wydziały urzędów miast i gmin znajdujących się w obszarach górniczych Wałbrzyskich KWK, który uwzględniał wyżej wymienione opracowania dotyczące zabezpieczenia miasta i okolic Wałbrzycha przed podtopieniami.

Ad 3. Jaka osoba – lub zespół osób – podjęła ostateczną decyzję o wdrożeniu programu zatapiania WKWK, określonego jako ˝poligon doświadczalny˝ w warunkach niepewności co do przebiegu hydrologicznych zjawisk ekstremalnych w dłuższych okresach czasu?

W obszarze górniczym Wałbrzyskich KWK byłych kopalń ˝Thorez˝, ˝Victoria˝ i ˝Wałbrzych˝ następuje samoczynne odtwarzanie się karbońskiego poziomu wodonośnego po zlikwidowaniu stacjonarnych pompowni głównego odwadniania. W dniu 27.04.2002 r. na posiedzeniu Komisji zagrożeń wodnych w podziemnych zakładach górniczych, działającej przy Głównym Instytucie Górnictwa, przyjęto ostateczny model grawitacyjnego odwadniania kopalń wałbrzyskich, który obejmuje:

– połączenie szybu ˝Chwalibóg˝ ze sztolnią ˝Friedrich-Wilhelm˝ na poziomie + 391 m,

– remont wykonanej w pierwszej dekadzie XIX wieku sztolni ˝Friedrich-Wilhelm˝, pełniącej rolę chodnika odwadniającego,

– połączenie sztolni ˝Friedrich-Wilhelm˝ z rzeką Pełcznicą,

– przebudowanie koryta rzeki Pełcznicy na odcinku ok. 300 metrów.

Tak wykonany system odwadniania gwarantuje bezpieczne odprowadzenie wód kopalnianych do rzeki Pełcznicy. W dniu 15.04.2002 r. nastąpił wypływ wody (5,0 m3/min) z szybu ˝Chwalibóg˝, który jest grawitacyjnie odprowadzany do rzeki Pełcznicy. Nastąpiło więc zadziałanie grawitacyjnego systemu odwadniania kopalń wałbrzyskich, co potwierdza prawidłowość podjętych decyzji co do metody zabezpieczenia miasta i okolic Wałbrzycha przed konsekwencjami hydrogeologicznymi likwidacji kopalń wałbrzyskich.

Ad 4. Kto i na jakiej podstawie zaopiniował pozytywnie przedsięwzięcie, które określa się jako ˝poligon doświadczalny˝ grożący katastrofalnym zniszczeniem, gdy wystąpi zjawisko ekstremalne, np. tylko lokalna gwałtowna powódź w warunkach niepełnej kontrolowalności przez współczesną technikę procesów i zjawisk hydrologicznych?

Pozytywne zaopiniowanie przedsięwzięcia wynika z wielu opracowań i analiz dokonanych przez autorytety naukowe z dziedziny hydrogeologii, geologii i górnictwa, a także z praktycznych doświadczeń kadry zarządzającej wałbrzyskimi kopalniami. Nie można polemizować z określeniem ˝poligon doświadczalny˝, które jest określeniem dziennikarskim, noszącym znamiona sensacji dziennikarskiej. Określenie ˝poligon doświadczalny˝ należy rozumieć jako techniczne rozwiązanie odprowadzenia wód z byłych kopalni wałbrzyskich, którą cechuje ponoszenie minimalnych kosztów utrzymania. Dodatkowo należy w tym miejscu zaznaczyć, że system grawitacyjnego odwadniania kopalń wałbrzyskich działał na początku XIX wieku i obecny system częściowo go wykorzystuje.

Ad 5. Czy jest możliwe zarządzenie przez pana premiera kontroli trafności programu zatopienia wyrobisk górniczych WKWK przez specjalistów niezależnych od czynników, które zdecydowały o utworzeniu ˝poligonu doświadczalnego˝ w WKWK?

Trafność przyjętej metody potwierdziła się w praktyce, gdyż obecnie wody kopalniane odprowadzane są do rzeki Pełcznicy, nie powodując zagrożenia dla powierzchni miasta i okolic Wałbrzycha. System jest stale monitorowany i dozorowany, a jego wyniki poddawane są bieżącej analizie przez powołany w 1992 r. w Wałbrzyskich KWK Zespół ds. zagrożeń naturalnych. Proces likwidacji Wałbrzyskich KWK był kontrolowany corocznie przez Najwyższą Izbę Kontroli. Kontrole te nie wniosły uwag i zastrzeżeń co do sposobu prowadzonej likwidacji oraz prawidłowości wyłaniania firm wykonujących zadania likwidacyjne.

Ad 6. Czy decyzja o zatopieniu wyrobisk górniczych była konsultowana z samorządem terytorialnym?

Tak, decyzja o zaprzestaniu pompowania wody i budowie grawitacyjnego systemu odwadniania kopalń była konsultowana z przedstawicielami samorządu terytorialnego na posiedzeniach Zespołu ds. zagrożeń naturalnych, a także na spotkaniach z Zarządem Miasta Wałbrzych, czego wyrazem jest uchwała nr 523/99 z dnia 22.06.1999 r. podjęta przez Zarząd Miasta Wałbrzych w sprawie przyjęcia do realizacji grawitacyjnego odwadniania kopalń wałbrzyskich. Ponadto nadmieniam, że ostatni etap wykonania grawitacyjnego odwadniania kopalń wałbrzyskich, dotyczący regulacji koryta rzeki Pełcznicy, był współfinansowany przez miasto Wałbrzych i WKWK (po 50%).

Ad 7. Jakie przedsiębiorstwo jest wykonawcą programu zatopienia wyrobisk górniczych w WKWK, ile na tym zarobi, jakie są pozostałe koszty tego programu?

Grawitacyjny system odwadniania kopalń był wykonywany siłami własnymi Wałbrzyskich KWK oraz przez specjalistyczne firmy wyłaniane w drodze przetargów publicznych. Dokumentacja z przeprowadzonych przetargów znajduje się w posiadaniu Wałbrzyskich KWK. Oprócz kosztów poniesionych na budowę grawitacyjnego systemu odwadniania ponoszone były koszty monitorowania prawidłowości działania systemu oraz monitorowania wypływu szczątkowo występujących gazów kopalnianych, wypychanych z górotworu przez odbudowujący się karboński poziom wodonośny.

Ad 8. Czy wykonawcy programu zatopienia kopalń należących do WKWK i innych prac likwidacyjnych w WKWK byli wybrani zgodnie z zasadami ustawy o zamówieniach publicznych?

Zgodnie ze stanowiskiem Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych, znak: UZP/DP/1628/00, z dnia 31.01.2000 r. Wałbrzyskie KWK nie spełniają podmiotowego kryterium stosowania ustawy o zamówieniach publicznych – art. 4 ust. 1, a więc nie podlegają jej rygorom. W związku z powyższym odmówiono publikowania ogłoszeń o przetargach w Biuletynie Zamówień Publicznych. Mimo to WKWK organizowały przetargi na wyłonienie wykonawców robót likwidacyjnych na podstawie i na zasadach ustawy o zamówieniach publicznych, ogłaszając komunikaty o przetargach w prasie ogólnopolskiej (dziennik ˝Rzeczpospolita˝).

Ad 9. Czy były zachowane inne procedury prawne i technologiczne, obowiązujące w przypadku likwidacji kopalń węgla kamiennego w Polsce albo – w razie ich braku – procedury stosowane za granicą?

W odniesieniu do likwidacji WKWK były zachowane wszelkie procedury prawne i technologiczne zgodnie z Prawem geologicznym i górniczym. Przestrzeganie przepisów było kontrolowane przez Okręgowy Urząd Górniczy w Wałbrzychu oraz Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach.

Ad 10. Jaki jest całkowity (planowany i wykonany) koszt likwidacji WKWK? Jaką część tych kosztów stanowią nakłady na sfinansowanie programu zatopienia wyrobisk górniczych?

Całkowity koszt fizycznej likwidacji Wałbrzyskich KWK w latach 1991-2001 wyniósł 323 957,8 tys. zł. Koszty wykonania grawitacyjnego systemu odwadniania kopalń wałbrzyskich wyniosły 12 327,0 tys. zł i stanowiły 3,8% kosztów fizycznej likwidacji kopalń wałbrzyskich.

Ad 11. Jakie zniszczenia wystąpią w konsekwencji ˝normalnego˝ oddziaływania mas wody w podziemiach WKWK na stosunki wodne w otoczeniu WKWK oraz na techniczne i przyrodnicze obiekty powierzchniowe w WKWK? Jak można tym zniszczeniom przeciwdziałać?

Wymienione w odpowiedzi na pytanie 2 opracowania naukowe, ekspertyzy i analizy zapewniły wykonanie grawitacyjnego odwadniania kopalń wałbrzyskich, które zabezpiecza miasto i okolice przed konsekwencjami hydrogeologicznymi likwidacji kopalń wałbrzyskich.

Ad 12. Jakich zniszczeń należy się spodziewać i jak można im przeciwdziałać w przypadku wystąpienia zjawisk ekstremalnych, np. gwałtownej lokalnej powodzi?

Kontrolowany wypływ wód z byłych kopalń wałbrzyskich skierowany do rzeki Pełcznicy nie będzie miał negatywnego znaczenia w przypadku zjawisk ekstremalnych, np. gwałtownej lokalnej powodzi w związku z wykonaną w ramach tego przedsięwzięcia regulacją odcinka rzeki Pełcznicy.

Ad 13. Jaka jest wartość zatopionych pokładów węgla, maszyn i urządzeń technicznych WKWK?

Aktualnie w byłych obszarach górniczych pozostało 411 870 tys. ton węgla zakwalifikowanych do zasobów pozabilansowych. Nadmienić należy, że główną przyczyną podjęcia decyzji o likwidacji kopalń wałbrzyskich była ich trwała nierentowność z uwagi na wysoką ujemną akumulację wydobycia węgla. W trakcie likwidacji kopalni finansowanej wyłącznie ze środków budżetowych wydawano na powierzchnię tylko maszyny i urządzenia w przypadkach ekonomicznie uzasadnionych.

W świetle powyższego zapewniam pana marszałka, że przeprowadzona likwidacja zakładu górniczego Wałbrzyskich KWK przeprowadzona była zgodnie z Prawem geologicznym i górniczym, przy zapewnieniu optymalnego wykorzystania środków budżetowych przeznaczonych na likwidację kopalń i przy równoczesnym zabezpieczeniu miasta i okolic Wałbrzycha przed konsekwencjami hydrogeologicznymi likwidacji kopalń wałbrzyskich.

Z poważaniem

Minister

Jacek Piechota

Warszawa, dnia 18 maja 2002 r.

Odnosząc się do powyższej odpowiedzi. Bardzo istotne jest stwierdzenie.

Ad 11. Jakie zniszczenia wystąpią w konsekwencji ˝normalnego˝ oddziaływania mas wody w podziemiach WKWK na stosunki wodne w otoczeniu WKWK oraz na techniczne i przyrodnicze obiekty powierzchniowe w WKWK? Jak można tym zniszczeniom przeciwdziałać?

Wymienione w odpowiedzi na pytanie 2 opracowania naukowe, ekspertyzy i analizy zapewniły wykonanie grawitacyjnego odwadniania kopalń wałbrzyskich, które zabezpiecza miasto i okolice przed konsekwencjami hydrogeologicznymi likwidacji kopalń wałbrzyskich.

Konsekwencje.

Niestety nie ma podmiotu ani osób odpowiedzialnych za temat  “Odwodnienia wałbrzyskich kopalń”. Nikt się tym nie przejmuje, a tym bardziej nie chce zainteresować się zagrożeniami. Podejmowane działania są tylko pozorowaniem czynności prawnych. Tak jak zawsze w “tym kraju” okaże się, że nikt nic nie wiedział i nikt nic nie widział.

1 1 oceń
Ocena
Tomasz Jurek

Jestem pasjonatem historii i eksploratorem. Od wielu lat, poznaję i staram się wyjaśnić - tajemnice Dolnego Ślaska. Przyszedł czas, aby udostępnić tę wiedzę innym.

  • 1
Subskrybuję i wyrażam zgodę na pobranie moich danych - adres e-mail
Powiadom o
guest

2 Komentarze
najstarszy
najnowszy
Odpowiedzi zwrotne
Zobacz wszystkie komentarze
Patryk
Patryk
30 kwietnia 2023 18:35

Witam Tomku , mój wujek już w 1996 roku (gdy trwała likwidacja Wałbrzyskich kopalń) wspominał mi że przez nie udolność, naszych ” ekspertów” , Wałbrzychowi będzie grozić podtopienie . Zamykanie Wałbrzyskich kopalń, był systemem rabunkowym , każdy robił co chciał i teraz mamy tego efekt .
Pozdrawiam Patryk
P.s. jak zwykle świetny materiał.

2
0
Co myślisz? Proszę o komentarz.x