ŁADOWANIE

Wpisz aby wyszukać

Nota prawna

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ARTYKUŁÓW PRASOWYCH

RIDIGER Archiwum Tajemnic

RIDIGER Archiwum Tajemnic jest publikacją periodyczną według art. 11 ustawy z dnia 4.02.1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631; dalej jako: UOPAiPP) oraz dziennikami według ustawy z dnia 26.01.1984 roku – Prawo prasowe (Dz. U. nr 5 poz. 24; dalej jako: Prawo prasowe), zarejestrowanym w Sądzie Okręgowym w Świdnicy.

Ochrona prawna

RIDIGER Archiwum Tajemnic w postaci Internetowego serwisu prasowego, podlegają ochronie prawnej określonej zarówno w UOPAiPP, jak i w ustawie z dnia 27.07.2001 r. o ochronie baz danych, (Dz. U. nr 128 poz. 1402) a także ochronie na podstawie regulacji ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16.04.1993 r. (Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz.1503). Kopiowanie lub rozpowszechnianie całości wydania RIDIGER Archiwum Tajemnic lub ich fragmentów, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w UOPAiPP, bez zgody wydawcy jest zabronione. Wyjątki od wyłącznego prawa wydawcy nie mogą naruszać normalnego korzystania z publikacji oraz godzić w interesy wydawcy. Wydawca przedstawia niniejszy regulamin i uznaje, że w przypadku niektórych rodzajów korzystania w ramach dozwolonego użytku publicznego, stosowanie zasad zawartych w niniejszym regulaminie nie narusza jego słusznych interesów oraz normalnego korzystania z utworu.

I. SŁOWNIK POJĘĆ ZDEFINIOWANYCH W REGULAMINIE KORZYSTANIA Z ARTYKUŁÓW PRASOWYCH

1. Prasa są to dzienniki, czasopisma i Internetowe serwisy prasowe, zarejestrowane na terytorium RP stosownie do postanowień art. 20 Prawa prasowego oraz programy radiowe i telewizyjne w rozumieniu ustawy z dnia 29.12.1992 roku o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 1993 r., nr 7, poz. 34.);

2. Materiał prasowy to materiał prasowy w rozumieniu prawa prasowego opublikowany w RIDIGER Archiwum Tajemnic;

3. Artykuł to Materiał prasowy będący utworem w rozumieniu UOPAiPP, w szczególności prezentujący opinie, poglądy, ustalenia lub stanowisko twórcy na określony temat, a także opracowanie lub wywiad;

4. Internetowy serwis prasowy to zbiór stron internetowych dostępnych w sieci internet pod określonymi w stopce serwisu lub regulaminie domenami, będący prasą w rozumieniu prawa prasowego;

5. Przedruk to rozpowszechnienie w Prasie przez wydawcę – w celach informacyjnych i w oryginale – całości lub co najmniej 20% – części Artykułu wcześniej rozpowszechnionego w Prasie przez innego wydawcę;

6. Przegląd prasy to tworzone w celach informacyjnych artykuły, zestawiające informacje na temat tych publikacji i utworów, zawierające tytuły, imię i nazwisko autora, zaczerpnięte z nich cytaty z ich źródłami oraz komentarze autora przeglądu;

7. Opracowanie artykułu to utwór powstały w wyniku adaptacji, tłumaczenia, omówienia lub innego przerobienia. Opracowaniem artykułu to także przejęcie informacji zawartej w Artykule, wraz z przejęciem układu i struktury jej przedstawienia (sparafrazowanie). Opracowanie artykułu wymaga podania przypisu, zawierającego tytuł utworu pierwotnego, imię i nazwisko autora oraz źródło;

8. Cytat to urywek rozpowszechnionego Artykułu lub rozpowszechniony drobny Artykuł w całości, przytoczony w innym utworze stanowiącym samoistną całość, w zakresie uzasadnionym wyjaśnianiem, analizą krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku twórczości, z podaniem imienia i nazwiska (pseudonimu) twórcy oraz źródła;

9. Fotografia reporterska to fotografia będąca uchwyceniem „na gorąco” obserwowanego zdarzenia, migawką tego, co się działo, a nie tłem, w którym wcześniej rozwijała się akcja;

10. Uprawniony to wydawca Prasy oraz  w przypadku, gdy wydawca Prasy nie nabył autorskich praw majątkowych albo licencji wyłącznej do Artykułu podmiot, któremu przysługują autorskie prawa majątkowe lub licencja wyłączna do Artykułu;

11. Strona znormalizowanego maszynopisu to tekst w postaci kartki maszynopisu zawierający 1.800 znaków ze spacjami lub plik elektroniczny zawierający tekst składający się z 1.800 znaków ze spacjami;

12. Objętość artykułu to liczba znaków ze spacjami w Artykule;

13. © – znak zastrzeżenia praw autorskich;

14. D – znak możliwość publikacji tylko dla darczyńców;

15. ©D – umieszczenie takich dwóch znaków przy Artykule, w szczególności przy Aktualnym Artykule, oznacza możliwość jego dalszego rozpowszechniania tylko i wyłącznie po przekazaniu darowizny zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie www.ridiger.pl/licencja i w zgodzie z postanowieniami niniejszego regulaminu;

16. Użytkownik serwisu to osoba fizyczna lub osoba upoważniona przez Użytkownika Instytucjonalnego;

17. Użytkownik Instytucjonalny to podmiot, będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lub osoba prawna, udostępniająca pracownikom lub współpracownikom dostęp do Serwisu;

18. Darowizna jest formą wsparcia Wydawcy w zakresie kosztów prowadzenia Wydawnictwa;

19. Wydawca – wydawca RIDIGER Archiwum Tajemnic Tomasz Maciej Jurek ul. Senatorska 34/3, 58-316 Wałbrzych;

II. Zasady korzystania z RIDIGER Archiwum Tajemnic przez osoby fizyczne w celach związanych z użytkiem osobistym.

Stosownie do treści art. 23  UOPAiPP osoby fizyczne niebędące Użytkownikami Instytucjonalnymi, ani osobami korzystającymi z RIDIGER Archiwum Tajemnic w ramach wykonywania obowiązków ze stosunku pracy lub wykonywania innej współpracy z Użytkownikiem Instytucjonalnym, mogą korzystać z RIDIGER Archiwum Tajemnic jako bazy danych i Internetowego Serwisu Prasowego RIDIGER Archiwum Tajemnic jako elektronicznej bazy danych w zakresie własnego użytku naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym, pod warunkiem, iż RIDIGER Archiwum Tajemnic lub treści z Internetowego Serwisu Prasowego RIDIGER Archiwum Tajemnic zostały pozyskane w sposób legalny i z legalnego źródła.

Osobom fizycznym, które nie są Użytkownikami Instytucjonalnymi, ani osobami korzystającymi z RIDIGER Archiwum Tajemnic lub Internetowego Serwisu Prasowego RIDIGER Archiwum Tajemnic w ramach wykonywania obowiązków ze stosunku pracy lub wykonywania innej współpracy z Użytkownikiem Instytucjonalnym, Wydawca udziela bezpłatnej zgody na korzystanie z Materiałów Prasowych składających się na zawartość Internetowego Serwisu Prasowego RIDIGER Archiwum Tajemnic poprzez używanie odnośników (linków) do stron serwisów społecznościowych (np. Fb, Twitter, itp.) umieszczonych przy tych Materiałach Prasowych.

III. Zasady korzystania z RIDIGER Archiwum Tajemnic w celu dalszego rozpowszechniania przez Prasę i w Internecie oraz cytowania w ramach dozwolonego użytku publicznego.

1. PRZEDRUKI

a. Dalsze rozpowszechnianie Artykułów oznaczonych znakami © D bez uzyskania stosownej licencji od Wydawcy, jest zabronione, chyba że zostanie dokonana Darowizna na rzecz Wydawcy;

b. Darowiznę, o której mowa w punkcie a) można wnosić na podane na stronie https://www.ridiger.pl/wesprzyj-ridiger-pl/ konto bankowe; równocześnie należy przesłać do Wydawcy dane umożliwiające identyfikację Darczyńcy;

c. W celu uzyskania licencji, o której mowa w punkcie a), należy skontaktować się Wydawcą;

d. Przedruk fotografii i utworów plastycznych, w tym Fotografii reporterskich, jest możliwy wyłącznie na podstawie licencji Uprawionego. W celu uzyskania licencji należy skontaktować się z Wydawcą;

e. Przedruk Artykułu wymaga podania źródła tzn. nazwy tytułu prasowego wraz z datą jego rozpowszechnienia, nr strony (o ile to możliwe) oraz imienia i nazwiska (pseudonimu) twórcy Artykułu;

2. PRZEGLĄDY PRASY

a. Przeglądy prasy są możliwie w prasie drukowanej, w programach radiowych i telewizyjnych;

b. Udostępnianie Cytatu z Artykułu w ramach Przeglądu prasy jest możliwe, o ile cytat wraz z komentarzem nie zastąpi potrzeby zapoznania się z Artykułem;

3. OPRACOWANIE

a. Rozpowszechnianie Opracowania Artykułu wymaga licencji Wydawcy. W celu uzyskania licencji należy skontaktować się z Wydawcą;

b. Sporządzanie i rozpowszechnianie opracowania publikacji periodycznej jest zabronione.

4. CYTAT

a.Cytowanie rozpowszechnionego Artykułu jest możliwe w Prasie oraz w Serwisach internetowych będących utworem w rozumieniu UOPAiPP  lub w utworach publikowanych w Serwisach internetowych w celu krytyki lub recenzji;

b. Cytat z rozpowszechnionego Artykułu nie może zastępować potrzeby zapoznania się z tym Artykułem;

c. Cytat z rozpowszechnionego Artykułu – z zastrzeżeniem pkt. d)-f) poniżej – nie może przekraczać 5% objętości tego Artykułu i jednej strony znormalizowanego maszynopisu, ani nie może stanowić więcej niż 20% utworu, w którym jest wykorzystywany. Wszystkie cytaty z Artykułów rozpowszechnione w danym utworze nie mogą przekroczyć 50% zawartości tego utworu;

d. Z zastrzeżeniem pkt. f) poniżej, Cytat z Artykułu, przekraczający 5% objętości Artykułu lub jedną stronę znormalizowanego maszynopisu może zostać potraktowany jako dozwolony dla Prasy Przedruk, o ile spełnia on warunki określone w III pkt 1) powyżej z zachowaniem przewidzianych tam zastrzeżeń i warunków, w szczególności tych, które dotyczą Darowizn;

e. Co do zasady uznaje się, że zamieszczanie w Internetowym serwisie prasowym lub Serwisie internetowym urywków o objętości nieprzekraczającej 10 słów rozpowszechnionych w Artykule, mieści się w prawie cytatu, pod warunkiem zamieszczenia linku do strony głównej serwisu zawierającego Artykuł oraz dokładnego linku do Artykułu.

f. Cytaty przekraczające objętości określone w pkt c) powyżej, mogą być stosowane, o ile podmiot dokonujący Cytatu wykaże, że taki rozmiar Cytatu z Artykułu jest usprawiedliwiony przez szczególny cel, nie narusza normalnego korzystania z Artykułu lub uzasadnionego interesu Uprawnionego.

g. Powtarzające się i systematyczne pobieranie lub wtórne wykorzystywanie nieistotnej, co do jakości lub ilości, części Internetowego Serwisu Prasowego, poprzez cytowanie zawartości Internetowego Serwisu Prasowego, uznaje się – w ocenie Wydawcy – za sprzeczne z normalnym korzystaniem Internetowego Serwisu Prasowego jako elektronicznej bazy danych i naruszające słuszne interesy producenta bazy oraz – w związku z tym – za stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

5. MONITORING MEDIÓW

Zwielokrotnianie i rozpowszechnianie RIDIGER Archiwum Tajemnic lub fragmentów w formie cyfrowej w celu świadczenia bądź korzystania z usług monitorowania mediów, wymaga uzyskania stosownej licencji od Wydawcy.